BİLDİRİ DETAY

Larissa VAROL AFO, Oya MORTAN SEVİ
YALNIZLIK, UTANGAÇLIK, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE YAŞAM DOYUMUNUN PROBLEMATİK İNTERNET KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ
 
İnternet, insanların hayatına büyük katkıları olan, sürekli büyüyen ve insanın hayatına girmesi kaçınılmaz olan bir iletişim aracıdır. Her geçen gün internete erişmek daha kolay ve hızlı olmaktadır. Bu kadar hız ve rahatlık, insanlarda bazı patolojilerin gelişmesine neden olabilmektedir. Problematik internet kullanımı, literatürde davranışsal bağımlılık kapsamında incelenmektedir. Bu internet-insan etkileşimini anlamak için sorunu anlamalı, tanımlamalı ve bu problemden kimin etkilendiğini öngörmeye çalışmak gerekmektedir. Literatürdeki çalışmalarda problematik internet kullanımının sıklıkla yalnızlık, utangaçlık, algılanan sosyal destek ve yaşam doyumu faktörlerinden bir ya da birkaçı ile birlikte ele alındığı görülmektedir. Ancak bu faktörlerin tümünün bir arada ele alındığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Literatürdeki bu eksiklikten yola çıkılarak bu çalışmada, sözü edilen faktörler arasındaki ilişkileri incelemek ve problematik internet kullanımını yordayan değişkenleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Problematik İnternet Kullanım Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Utangaçlık Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Yüksek düzeyde yalnızlık ve utangaçlık ile düşük düzeyde algılanan sosyal destek ve yaşam doyumunun yüksek düzeyde problematik internet kullanımını yordayacağı varsayılmıştır. Çalışmanın örneklemini internet aracılığıyla ulaşılan 18-60 yaş arasındaki 504 katılımcı oluşturmuştur. Sonuç olarak, tüm hipotezler doğrulanmıştır. Bulgular daha yüksek yalnızlık ve utangaçlık düzeyleri ile daha düşük algılanan sosyal destek ve yaşam doyumu düzeylerinin, yüksek düzeydeki problematik internet kullanımını anlamlı bir şekilde yordadığını göstermektedir. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda tüm değişkenlerin birlikte problematik internet kullanımındaki değişimin %36’sını açıklayabildiği bulunmuştur. Bu bulgular literatür sonuçları ışığında tartışılmış ve daha ileri çalışmalar için öneriler sunulmuştur. Çalışmanın geniş bir yaş aralığında gerçekleştirilmiş olması sonuçları genelleyebilmek açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Problematik İnternet Kullanımı, Yalnızlık, Utangaçlık, Sosyal Destek, Yaşam Doyumu 


Keywords: