BİLDİRİ DETAY

Edanur ÖZOĞUL, Şüheda GÖZAYDINOĞLU, Emine Nur FAYDA, Ümit UĞURLU
UĞRAŞI(OCCUPATİON) FARKINDALIĞI İLE KİŞİSEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Kişisel iyi oluş, bir insanın hayatının her alanında ahenk halinin olmasını ve fiziksel, zihinsel bütünleşmeyi ifade eder. Bu bütünleşme bir uğraşıyı/aktiviteyi gerçekleştirirken de ortaya çıkar. Bunların yanı sıra uğraşılar beynimizin her iki lobunu da kullanmamızı sağlayarak stres veren olayları tehdit vermeyen bir deneyim olarak tekrar işlememize yardımcı olur. Bu durum başarılı müdahale ve çözüm için oldukça önemlidir. Aynı zamanda uğraşılar kendimizi ifade etmemizin bir yolunu sağlar ve bu nedenle kişisel kimliğin oluşumuna, korunmasına katkıda bulunur. Bu çalışmanın kapsamı ergoterapi biliminin bakış açısı göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Ergoterapi bilimi sağlığın tanımında olduğu gibi bireyi fiziksel, zihinsel ve sosyal yönlerden ele alarak bireye özgü anlamlı uğraşılar vasıtasıyla iyi oluş halinin sürdürülmesinde rol oynar.Bu araştırmanın çalışma evrenini, yaşları 24-35 yıl arasında değişen, aktif çalışma hayatına sahip kadın ve erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Çalışma yarı yapılandırılmış olup veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Algılanan Stres Ölçeği, Kişisel İyi Oluş İndeksi ve araştırmacılar tarafından literatürde yer alan bilgilerden yola çıkılarak hazırlanan uğraşılar ile ilgili sorular içeren anket formu kullanıldı. Veriler tanımlayıcı (ortalama, standart sapma veya mod, sıklık dağılımı) ve analitik istatistik yöntemler (bağımsız gruplar t-testi veya Mann-Whitney U testi) kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmamız sonucunda ulaşılan sonuç ise; Kişisel iyi oluş skoru ve uğraşı sahibi olmanın arasındaki ilişki anlamlı çıkmamasına rağmen katılımcıların kişisel iyi oluş durumunu tanımlayamadıkları ve uğraşıların kişisel iyi oluşa etki ettiğinin farkında olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İyi Oluş, Uğraşı, Farkındalık, Ergoterapi, Stres 


Keywords: