BİLDİRİ DETAY

İrem Sena AKGÜN, Şüheda GÖZAYDINOĞLU, Emine Nur FAYDA, Ümit UĞURLU
STRESLE BAŞA ÇIKMADA UĞRAŞILARIN/AKTİVİTELERİN ROLÜ ÜZERİNE BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI
 
Günümüzdeki yaşam koşullarının getirmiş olduğu zorluklar bireysel unsurların da etkisiyle sağlığımız için tehdit edici olan stres dönemlerine yol açabilmektedir. Stresle başa çıkma; beden ve ruh sağlığını korumak için verimli ve üretic hayat şeklini oluşturmaya yardımcı olur. Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı artıran kişi merkezli sağlık mesleğidir. Bu çalışmanın amacı algılanan stres düzeyi yüksek ve stresle başa çıkmada yetersiz kalan bireylerin, stres yönetiminde uğraşıları araç olarak kullanabileceği hakkındaki farkındalıklarını belirlemektir. Uğraşılar, bireylerin yaşamlarını sürdürmek için yapmak zorunda oldukları ve bunların dışında kendileri için anlamlı tüm aktivitelerdir. Bu araştırmanın çalışma evreni, yaşları 24-35 yıl arasında değişen, aktif çalışma hayatına sahip toplam 50 kadın ve erkek katılımcıdan oluşturulmaktadır.Veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Algılanan Stres Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ve araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış olan uğraşılar ile ilgili sorular içeren anket formu uygulanmıştır.Veriler tanımlayıcı (ortalama, standart sapma veya mod, sıklık dağılımı) ve analitik istatistik yöntemler (bağımsız gruplar t-testi veya Mann-Whitney U testi) kullanılarak analiz edilmiştir. Stresle başa çıkmada uğraşıların rolünün farkındalığını ve etkisini incelemek amacıyla planlanan çalışmamızda, stresle başa çıkma tarzları ve uğraşıların varlığı arasında istatistiksel açıdan ilişki saptanmadı. Bu sonuca göre toplumun anlamlı uğraşı kavramını doğru tanımlamadığını ve bu sebepten dolayı stresle başa çıkmada yetersiz kalan bireylerin, stres yönetiminde uğraşıları bir araç olarak kullanabileceği hakkındaki farkındalıkları olmadığı bulundu. Çalışmamız stresle başa çıkmada uğraşıların rolü üzerine farkındalığın araştırılmasına katkıda bulunmasının yanı sıra stresle başa çıkma ve sağlığı korumaya yardımcı müdahale programları oluşturulurken, bireylerin uğraşıların rolünü kavramalarını sağlayacak şekilde planlanması ve oluşturulmasına dikkat çekeceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Ergoterapi, Uğraşı, Farkındalık, Stres, Stresle Başa Çıkma 


Keywords: