BİLDİRİ DETAY

Sinem CANKARDAŞ
SOSYAL KAYGININ ORTAYA ÇIKIŞINDA CİNSIYET, ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI VE BENLIK SAYGISININ ROLÜ
 
Sosyal anksiyetenin bilişsel modeline göre, sosyal anksiyete olumsuz değerlendirilme korkusuna (ODK) bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. ODK’nın düşük benlik saygısı ve reddedici ebeveyn tutumları ile ilişkili olduğuna dair çalışmalar bulunsa da bu konudaki bilgi yeterli değildir. Yapılan bu çalışmada benlik saygısı ve algılanan ebeveyn tutumlarının kadın ve erkeklerde ODK’yı yordayıp yordamadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 125’i kadın olmak üzere 230 üniversite öğrencisine Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu doldurtulmuştur. Yapılan t testi sonucu baba duygusal sıcaklık, anne reddedicilik ve baba reddedicilik puanlarının cinsiyete göre farklılaştığı görülmüştür. Kadın ve erkeklerde ODK’yı yordayan değişkenleri tespit edebilmek için iki ayrı regresyon analizi yapılmıştır. Kadınlarda düşük benlik saygısının ODK’yı dört kat arttırdığı ancak erkeklerde benlik saygısının ODK’yı belirleyen bir değişken olmadığı görülmüştür. Erkeklerde ise annenin reddedici ve babanın aşırı koruyucu tutumunun ODK’yı yordadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular, sosyal anksiyetenin etiyolojisi, yaygınlığı ve semptomların görülme biçiminin araştırılmasında cinsiyet ve cinsiyet rollerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan Ebeveyn Tutumları, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Benlik Saygısı, Sosyal Anksiyete, Cinsiyet 


Keywords: