BİLDİRİ DETAY

Ayşe Gül UÇMAN
SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ALGILANAN STRES DÜZEYİ VE YAŞAMDA ANLAM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Düzce GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada sağlık meslek lisesindeki öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı, algılanan stres düzeyi ve yaşamda anlam düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Hatay’ın Kırıkhan İlçesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik-i Anadolu Lisesinde öğrenim görmekte olan 285 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada öğrencilere ergenler için geliştirilen sosyal medya bağımlılığı ölçeği, algılanan stres düzeyi ölçeği ve yaşamda anlam ölçeği uygulanmıştır. BULGULAR: Çalışma grubunda yaşları 14-18 arasında değişen, sınıf düzeyleri lise 1, lise 2, lise 3 ve lise 4 arasında değişen 201 kız ve 84 erkek öğrenci bulunmaktadır. Yapılan normallik testi sonucunda algılanan stres düzeyi ölçeğinin verileri normal dağılıma sahip olup, yaşamda anlam ve sosyal medya bağımlılığı ölçeklerinin verileri ise normal olmayan dağılıma sahiptir. Bundan dolayı öğrencilerin algılanan stres düzeyleri, yaşamda anlam ve sosyal medya bağımlılıkları arasındaki ilişki incelenememiştir. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı ile yaşamda anlam düzeyleri arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi (r=0.34 p<.05). Öğrencilerin algılanan stres düzeyleri ile algılanan stres düzeylerinin alt faktörü olan yetersizlik özyeterlilik algısı arasında yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu gürüldü (r=0.82 p<.05).SONUÇ: Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı arttıkça yaşamda anlam düzeyleri azalmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerin yaşamda anlam düzeylerini attıracak, hayatlarının anlamının farkına varmalarını sağlayacak etkinliklerin araştırılmasına ve uygulanmasına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Sosyal medya bağımlılığı, yaşamda anlam düzeyi, algılanan stres düzeyi

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Bağımlılığı, Yaşamda Anlam Düzeyi, Agılanan Stres Düzeyi 


Keywords: