BİLDİRİ DETAY

İlknur KAHRİMAN, Zila Özlem KIRBAŞ, Yeliz KAŞKO ARICI
ORDU İLİ ALTINORDU İLÇESİNDE 10-18 YAŞ ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ ADÖLESANLARA YÖNELİK GENİTAL HİJYEN UYGULAMALARI BECERİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Zihinsel engelli kız öğrencilere genital hijyen ve menstruel bakım becerisinin model üzerinde akranları tarafından öğretilmesinin etkilerini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırma, yarı deneysel olarak Özel Eğitim kurumlarında yapılmıştır. Evreni Özel Eğitim kurumlarındaki 10-18 yaş grubu kız öğrenciler (52), örneklemi çalışmaya katılmayı kabul eden 49 öğrenci oluşturmuştur. İlk aşamada öğrencilerden genital hijyen ve ped değiştirme becerilerini maket üzerinde göstermeleri istenmiştir. Uygulamaları genital bölge temizliği beceri analizi (GBTBA) ve ped değiştirme beceri analizi (PDBA) formlarına kayıt edilmiştir. 2.aşamada araştırmacı tarafından model üzerinde beceri eğitimleri verildikten sonra öğrenciler maket üzerinde denemeler yapmışlardır. Sonrasında her öğrenciden adım adım iki beceriyi uygulamaları istenmiştir. Uygulamayı eksiksiz yapan öğrencilerden her grup için bir akran eğiticisi seçilmiştir. Toplam on iki grup ve akran eğiticisi belirlenmiştir. Bir grup beş, diğerleri dörder kişiden oluşmuştur. Akran eğiticilerin dört hafta boyunca, haftanın iki günü, günde bir saat grubundaki öğrencilere uygulamaları öğretmeleri sağlanmıştır. Son aşamada tüm öğrencilerin uygulamaları araştırmacı gözetiminde yapmaları istenmiş, GBTBA ve PDBA formlarına izlemler kaydedilmiştir. Veriler; sosyo-demografik veri formu, GBTBA ve PDBA formları ile toplanmıştır. İşlem basamakları gözlemlenerek “Doğru/Yanlış” şeklinde formlara işaretlenmiştir. Bulgular: GBTBA ve PDBA puanları için yapılan Friedman-Testi sonucunda izlemler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulundu. Hangi izlemlerin birbirinden farklı olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan Dunn-Bonferroni-Testi sonucunda; GBTBA ve PDBA için 2.izlem ve 3.izlem puanları arasında istatistiksel bir fark olmadığı (p>0,05) ancak 2. ve 3.izlem puanlarının 1.izlem puanlarından istatistiksel olarak önemli derecede yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Sonuç: Zihinsel engelli kız adölesanların eğitim sonrasında ve akran eğitimleri sonrasında menstrual bakım becerilerinin arttığı, akran eğitimlerinin etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli Adölesan, Genital Hijyen, Ped Değiştirme 


Keywords: