BİLDİRİ DETAY

Yeşim CAN
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI
 
Amaç: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve çocukluk çağı ruhsal travmaları ilişkisine dair yapılan çalışma sayısı kısıtlı ve elde edilen bulgular çelişkilidir. Bu çalışmada OKB’de çocukluk çağı ruhsal travma düzeyini ve OKB şiddeti ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikiyatri polikliniğine Mart-Haziran 2018 tarihleri arasında başvuran, OKB tanısı ile izlenen ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 50 hasta alınmıştır. Hastalara sosyodemografik veri formu, DSM Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I), Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ) ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği (ÇÇRTÖ) uygulanmıştır. Çoçukluk çağı travmalarının alt grupları ile obsesyonlar arasında ilikki olup olmadığı arştırıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan 50 OKB hastasının 35’i kadın (%70) ve 15’i erkekti (%30). Yaş ortalaması 32,70±9,71, 13’ü (%26) çalışıyor, 37’si (%74) çalışmıyor, 21’i bekar (%42) ve 21’i üniversite mezunuydu (%42). YBOKÖ toplam puan ortalaması 21,38∓7,10, ÇÇRTÖ toplam puan ortalaması ise 41,70∓13,23 idi. OKB’da çocukluk çağı travma sıklığı araştırıldı.YBOKÖ ve ÇÇRTÖ ve alt ölçekleri arasında yapılan korelasyon analizinde ise istatistiksel açıdan anlamlılık saptanmadı (p>0,05). Tartışma: Çalışmamızda, OKB’da çocukluk çağı ruhsal travma düzeyi yüksek saptanmış fakat OKB şiddeti ile ilişkili bulunmamıştır. Bu alanda daha tutarlı veriler elde edebilmek için, daha geniş örneklemlerde ve kontrol grubu dahil edilerek yapılacak çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: OKB, ÇÇT, Fiziksel, Seksüel, Duygusal Abuse 


Keywords: