BİLDİRİ DETAY

Öznur SARIKAŞ, Volkan KOÇ
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN TEDAVİSİNDE BİR ÜSTBİLİŞSEL KENDİNE YARDIM MÜDAHALESİ: MYMCT
 
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler ve bu düşünceleri nötralize ederek stresi azaltmaya yarayan yineleyici davranışlar ile karakterize, kronik bir zihinsel bozukluktur. OKB tedavisinde kabul görmüş, yerleşik pek çok tedavi yöntemi bulunmaktadır; bunlardan ön plana çıkan ve yaygın şekilde kullanılan müdahale yaklaşımı bilişsel-davranışçı terapidir (BDT) ve bilhassa eş tanı durumunda, örneğin depresyonun da varlığında farmakoterapi tercih edilebilmektedir. BDT’nin yeni bir biçimi olarak kabul edilebilecek üstbilişsel terapi (ÜBT) de OKB tedavisinde son yıllarda yeni bir seçenek olarak kullanılmaktadır. Ancak OKB hastalarının azımsanmayacak bir kısmının toplumsal damgalanma korkusu, psikoterapinin maddi külfeti ve seans katılımının kimi hastalar için kaygı verici olması gibi pek çok sebepten dolayı standart tedavi yöntemlerinden yeterince faydalanamadıkları bilinmektedir. Bu nedenlerden ötürü kabul görmüş yerleşik tedavilerin yanı sıra, bilgisayar, internet, telefon ve benzeri yöntemler ile gerçekleştirilebilen, alternatif psikolojik kendine yardım müdahalelerinin OKB tedavisinde faydalı olabileceği ve bu yolla psikoterapistlerin normalde ulaşabileceklerinden çok daha fazla sayıda hastaya yardım edebilecekleri düşünülmektedir. Kendine yardım müdahalelerinin etkililiği konusunda yapılan pek çok çalışma da OKB’de kendine yardım müdahalelerinin kullanımını desteklemektedir. Üstbilişsel kavramsallaştırma temelinde gerçekleştirilen kendine yardım müdahaleleri incelendiğinde, OKB için geliştirilmiş ilk ve tek programın myMCT (My Metacognitive Training) olduğu görülmektedir. OKB hastalarındaki düşünce tuzaklarını azaltmayı hedefleyen myMCT, kuramsal olarak ‘bilişsel-davranışçı’ ve ‘üstbilişsel’ yaklaşımlar çerçevesinde yapılandırılmış, ancak aynı zamanda değişik psikoterapötik okulların bakış açılarından ve tekniklerinden de faydalanan bütüncül bir kendine yardım programıdır. Programın orijinal hali Almanca olmakla beraber İngilizce, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Slovence ve Arapça versiyonları da bulunmaktadır. Mevcut çalışmada OKB’nin üstbilişsel perspektiften açıklamasının ve alternatif ya da tamamlayıcı bir müdahale biçimi olarak myMCT’nin etkililiğinin ele alınması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Obsesif Kompulsif Bozukluk, Üstbilişsel Tedavi, Kendine Yardım, Mymct 


Keywords: