BİLDİRİ DETAY

Hilal DUDU, Reşit ERÇETİN
BEZDİRİ’NİN (MOBBİNG’İN) ÇALIŞANLARA ETKİSİ
 
Günümüzde önemli bir yere sahip olan mobbing, sosyal yaşantının olduğu her yerde özellikle iş yerlerinde sıklıkla görülmektedir. Mobbing, belirli personel ya da yönetici tarafından, bir çalışan üzerinde sistematik olarak uygulanan duygusal bir saldırganlıktır. Mobbinge maruz kalan kişilerde birçok ortak bulgu saptanmış olup, bu kişilerin içlerinde bulundukları durumun çalışma ve sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Yapılan bu çalışmada havacılık sektöründe mobbinge maruz kalan çalışanların hayatlarının nasıl etkilendiği ve kişilik özelliklerindeki değişimle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca mobbingin önlenmesi için yapılması gerekenler listelenerek değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda da, çalışmayla alakalı olarak yapılan anketlerin analizleri ve analiz yorumlarına yer verilmiştir. Bulgular; Mobbinge maruz kalanların kişilik özelliklerinde değişim yaşanmaktadır. Mobbing kavramı ile iş yaşamında mobbingin kişiye etkileri ve mobbingle başa çıkma yolları üzerinde durulmuştur. Anket sonuçları olarak Mobbing, insan psikolojisinin birçok çevresel faktörlerinden etkilenip baskılaması sebebiyle açığa çıkarmaktan kaçınılan toplumsal ve sosyal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobbing sonucu birçok insan sıkıntı yaşamakta ve işinden ayrılmak durumunda kalmaktadır. En önemlisi de mobbingin sistematik olarak devam etmesi mağdurda olumsuz kişilik özelliklerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Araştırmamızda mobbing, insan psikolojisinin birçok çevresel faktörlerinden etkilenip baskılaması sebebiyle açığa çıkarmaktan kaçınılan toplumsal ve sosyal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobbing sonucu birçok insan sıkıntı yaşamakta ve işinden ayrılmak durumunda kalmaktadırlar. En önemlisi de mobbingin sistematik olarak devam etmesi sonucu mağdurda olumsuz kişilik özelliklerinin oluşmasına sebep olmaktadır. İşyerlerinde psikolojik saldırıya uğrayan personellerin kişilik özelliklerinde ki değişimlerden ve bu durumun giderilmesi için yönetimin gerekli tedbirleri alınmasının faydası olduğu belirlenmiştir. Çalışan kişilerin alacakları psikolojik yardımların mobbingten daha az etkilenmelerini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Mobbing Etkileri, Psikolojik Saldırganlık, Havayolu 


Keywords: