BİLDİRİ DETAY

Nalan GÖRDELES BEŞER, Nil BAĞRIAÇIK, Hanife ÖZÇELİK
AKADEMİSYEN KADIN OLMAK VE TOPLUMSAL CİNSİYET
 
Amaç: Bu çalışma, akademisyen kadın olmak ile ilgili kadınların olumlu-olumsuz düşüncelerini, yaşadıkları zorlukları ve toplumsal cinsiyet algısının akademik kariyerde aldıkları yola ve yaşadıkları zorluklara etkisini incelemek amacıyla yapılan nitel bir çalışmadır. Yöntem: Araştırmaya Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik Kurulu ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden yazılı izin aldıktan sonra başlanmıştır. Araştırma kapsamına; gönüllük esasına göre, 6 fakülteden, her akademik düzeyde 24 kadın akademisyen alınmıştır. Veriler; araştırmacıların hazırladığı yarı yapılandırılmış Görüşme Formu ile yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Akademisyenlerin verdikleri cevaplar; Kadın akademisyen olmak ile ilgili duygu ve düşünceler (Tema 1), İş, ev ve sosyal hayatta yaşanılan sorunlar (Tema II), Toplumsal Cinsiyet Algısı (Tema III), Hedefler ve bu hedeflere ulaşılabilirlik(Tema IV) ve Çözüm önerileri (Tema V) olmak üzere 5 tema altında gruplanmıştır. Sonuç: Kadın akademisyenlerimiz akademisyen olmaktan çok mutlu olduklarını, ancak akademisyen olmanın özveri ve fedakârlık gerektirdiğini belirtmişlerdir (Tema I). Kadın akademisyenlerimiz ev, iş ve sosyal hayatları ile ilgili görevlerin hepsinin birlikte yürütmenin çok zor olduğunu, bu uğurda gösterdikleri çabaların fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açtığını, sosyal yaşamlarının hiç olmadığını ifade etmişlerdir (Tema II). Toplumumuzda ve akademide cinsiyet ayrımcılığı olduğunu, anne ve eş olmak gibi toplumun kendilerine yüklendiği rollerle ilgili görevlerini iyi düzeyde yapabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini, bu görevleri yerine getiremediklerini düşündüklerinde kendilerini suçlu hissettiklerini belirtmişlerdir (Tema III). Çözüm önerisi olarak da kadın akademisyenlerimiz; bilimin cinsiyetinin olmadığını, bu bakış açısının akademide ve toplumsal yaşamda yaygınlaştırılması gerektiğini, görev dağılımlarının ve yöneticiliklerin cinsiyete göre değil bilgi birikimine göre yapılması gerektiğini sunmuşlardır (Tema V).

Anahtar Kelimeler: Akademik Yaşam, Akademisyen Kadın Olmak, Toplumsal Cinsiyet 


Keywords: