BİLDİRİ DETAY

Elif Aktan MUTLU
AİLE HEKİMLERİNİN RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK İNANÇLARININ BAZI PSİKİYATRİ PRATİKLERİ VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Ruhsal hastalıklar toplumların ‘’ normal ‘’ olarak algıladığı, yaşadığı yaşam biçimlerinin dışında özellikler ve davranışlar gösterebilen hastalıklardır. Toplumdaki her birey bu hastalıkların ‘’normal dışı’’ özelliklerini öğrenerek yetişir. Toplumun stigmatize edici bu tutumu sağlık çalışanlarında da görülmektedir. Sağlık çalışanları olarak hekimler de toplumun birer bireyi olarak bu hastalıklara karşı toplumun fikirleri ile yetiştirilirler ve hekimlik hayatlarında da bu olumsuz inançları sürdürebilirler. Aile hekimleri ile yapılan çalışmalarda şizofreni hastalarına karşı sosyal olarak mesafeli olmak istedikleri bulunmuştur (1). Çalışmanın amacı aile hekimlerinin ruhsal hastalıklara karşı olan inançlarının, bazı klinik psikiyatrik pratikle ve sosyodemografik özelliklerle karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Hekimlere sosyodemografik veri formu, ruhsal hastalıklara yönelik inanç (RHYİÖ) formu verilmiştir.Bursa’da çalışan 79 aile hekimi cevaplamayı kabul etmiştir. Sonuç: Çalışma; %30,4’ü (n=24) kadın, %69,6’sı (n=55) erkek toplam 79 aile hekimi ile yapılmıştır. Cinsiyetlerine göre, çalışma sürelerine göre, ruhsal hastalık geçirme durumlarına göre, ailelerinde ruhsal hastalık bulunması durumuna göre, en çok (anksiyete grubu) ve en az ( bağımlılık grubu) görmek istedikleri ruhsal hastalık çeşidine göre hekimlerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği “Tehlikelilik”, “Çaresizlik ve Kişilerarası İlişkilerde Bozulma”, “Utanma” alt boyutlarından ve ölçek toplamından aldıkları puanlar, istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). RHYİÖ kendi içinde değerlendirildiğinde ise her üç alt boyutta ve toplam puanda hekimlerin ruhsal hastalıklara ve hastalara karşı belirgin olumsuz inançlarının olmadığı görülmektedir. 1- Aker, S. "Samsun İlinde Aile Hekimlerinin Şizofreni Hastalarına Karşı Tutumları ve Hekimlik Uygulamaları." Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk sağlığı AD, Uzmanlık Tezi. Samsun (2008).

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimleri, Ruhsal Hastalık, İnanç 


Keywords: